המשך תקנון האתר

סעיף 10 - מידע אישי

הגשת המידע האישי שלך דרך החנות נשלטת על ידי מדיניות הפרטיות שלנו. לצפייה במדיניות הפרטיות שלנו.

 

סעיף 11 - שגיאות, אי דיוקים והשמטות

לעיתים יכול להיות מידע באתרנו או בשירות המכיל שגיאות דפוס, אי דיוקים או מחדלים העשויים להתייחס לתיאורי מוצרים, תמחור, מבצעים, מבצעים, דמי משלוח מוצרים, זמני מעבר וזמינות. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לתקן שגיאות, אי דיוקים או מחדלים, ולשנות או לעדכן מידע או לבטל הזמנות אם מידע כלשהו בשירות או באתר אינטרנט קשור אינו מדויק בכל עת ללא הודעה מוקדמת (כולל לאחר שהגשת את ההזמנה) .

איננו מתחייבים להתחייב לעדכן, לתקן או להבהיר מידע בשירות או באתר קשור כלשהו, ​​לרבות ללא הגבלה, מידע על מחירים, למעט כנדרש בחוק. אין לנקוט בתאריך עדכון או רענון מוגדר המוטמע בשירות או באתר קשור כלשהו כדי לציין כי כל המידע בשירות או באתר קשור אחר שונה או עודכן.

 

סעיף 12 - שימושים אסורים

בנוסף לאיסורים אחרים כמפורט בתנאי השירות, אסור לך להשתמש באתר או בתכניו:

  1. לכל מטרה שלא כדין

  2. לבקש אחרים לבצע או להשתתף בכל מעשה בלתי חוקי

  3. להפר כל תקנות, חוקים, חוקים או תקנות בינלאומיות, פדרליות, מחוזיות או מדינה

  4. להפר או להפר את זכויות הקניין הרוחני שלנו או את זכויות הקניין הרוחני של אחרים

  5. להטריד, להתעלל, להעליב, לפגוע, להכפיש, להכפיש, לזלזל, להפחיד או להפלות על 6. בסיס מין, נטייה מינית, דת, אתניות, גזע, גיל, מוצא לאומי או מוגבלות

  6. למסור מידע כוזב או מטעה

  7. להעלות או להעביר וירוסים או כל סוג אחר של קוד זדוני שישמש או עשוי לשמש בכל דרך שתשפיע על הפונקציונליות או התפעול של השירות או של כל אתר קשור, אתרים אחרים או האינטרנט

  8. לאסוף או לעקוב אחר המידע האישי של אחרים לשלוח דואר זבל, פישיניג, תולעים, רוגלות לכל מטרה מגונה או לא מוסרית

  9. להפריע או לעקוף את מאפייני האבטחה של השירות או כל אתר קשור, אתרים אחרים או רשת האינטרנט.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לסיים את השימוש שלך בשירות או בכל אתר קשור בגין הפרה של שימוש כלשהו בשימוש האסור.

 

סעיף 13 - ביטול אחריות, הגבלת האחריות

איננו מתחייבים, מייצגים או מתחייבים כי השימוש שלך בשירות שלנו יהיה ללא הפרעה, בזמן, מאובטח או נטול שגיאות. איננו מתחייבים כי התוצאות אשר יתקבלו מהשימוש בשירות יהיו מדויקות או אמינות.

אתה מסכים כי מעת לעת אנו עשויים להסיר את השירות לפרקי זמן בלתי מוגדרים או לבטל את השירות בכל עת, מבלי שתודיע לך על כך.

אתה מסכים במפורש כי השימוש שלך או חוסר היכולת להשתמש בשירות הוא על אחריותך הבלעדית. השירות וכל המוצרים והשירותים המועברים אליך באמצעות השירות ניתנים (למעט כאמור במפורש על ידינו) 'כפי שהם' ו'לפי זמינותם 'לשימושך, ללא כל מצג, אחריות או תנאי מכל סוג שהוא, מפורש או מכלל, לרבות כל האחריות או התנאים המשתמעים של סחירות, איכות הסחר, התאמה למטרה מסוימת, רציפות, נושאים ואי-הפרה.

בשום מקרה, החברה, מנהלינו, נושאי המשרה, העובדים, החברות הכלולות, הסוכנים, הקבלנים, המתמחים, הספקים, נותני השירות או הרישיונות שלנו לא יהיו אחראים לכל פגיעה, אובדן, תביעה או כל ישיר, עקיף, מקרי, עונש, מיוחד או נזקים תוצאתיים מכל סוג שהוא, לרבות, ללא הגבלה, רווחים שאבדו, הכנסות שאבדו, חסכון אבוד, אובדן נתונים, עלויות החלפה, או כל נזק דומה, בין אם מבוסס על חוזה, נזיקין (כולל רשלנות), אחריות ספציפית או אחרת, הנובעת משימוש שלך בשירות כלשהו או במוצרים שנרכשו תוך שימוש בשירות, או בכל טענה אחרת הקשורה בכל דרך לשימוש שלך בשירות או במוצר כלשהו, ​​כולל, אך לא רק, טעויות או השמטות בתוכן כלשהו, ​​או אובדן או נזק מכל סוג שהוא שנגרם כתוצאה משימוש בשירות או כל תוכן (או מוצר) שפורסם, מועבר או הועמד בדרך אחרת דרך השירות, גם אם הודיעו להם על אפשרותם. מכיוון שמדינות או תחומי שיפוט מסוימים אינם מאפשרים הרחקה או הגבלת אחריות לנזקים תוצאתיים או מקריים, במדינות או תחומי שיפוט כאלה, האחריות שלנו תהיה מוגבלת במידה המרבית המותרת על פי החוק.

 

סעיף 14 - שיפוי

אתה מסכים לשפות, להגן וללשמור על החברה תוך שמירה מפגיעה בחרות אם, חברות בנות, חברות כלולות, שותפים, נושאי משרה, מנהלים, סוכנים, קבלנים, רשיונות, נותני שירותים, קבלני משנה, ספקים, מתמחים ועובדים, שמירה מכל טענה או דרישה, כולל שכר טרחת עורכי דין סביר, שנעשה על ידי צד ג 'כלשהו עקב או הפרתך של תנאי שירות אלה או במסמכים משולבי דרישה, או הפרתך בחוק כלשהו או בזכויותיו של צד ג'.

 

סעיף 15 - יכולת רב-תכליתית

במקרה בו נקבע כי הוראה כלשהי מתנאי שירות אלה אינה חוקית, בטלה או בלתי ניתנת לאכיפה, על אף הוראה כאמור ניתן לאכיפה במלוא המידה המותרת על פי החוק החל, והחלק הבלתי ניתן לאכיפה ייחשב כמנותק מתנאים אלה של שירות, קביעה כזו לא תשפיע על תקפותם ואכיפתם של כל שאר הוראות אחרות.

 

סעיף 16 - סיום

ההתחייבויות וההתחייבויות של הצדדים שנגרמו לפני מועד סיום ההתקשרות, יהיו תקפים גם סיום הסכם זה לכל מטרה.

תנאי שירות אלה הם עדכניים אלא אם כן הוחלט כי עליהם להסתיים. אתה רשאי לסיים את תנאי השירות האלה בכל עת על ידי הודעה לנו כי אינך מעוניין עוד להשתמש בשירותים שלנו, או כאשר אתה מפסיק להשתמש באתר שלנו.

אם לשיקול דעתנו הבלעדי אתה מפר, או שאנו חושדים שהפרת את תנאי השירות או הוראות כלשהם של תנאי שירות אלה, אנו גם רשאים לסיים הסכם זה בכל עת ללא הודעה מוקדמת ואתה תשאר מחוייב לשלם את כל הסכומים המגיעים לפירעון לתאריך סיום ההסכם. ו / או בהתאם, עלולים למנוע ממך גישה לשירותים שלנו (או לכל חלק מהם).

 

סעיף 17 - הסכם כולל

אי יכולת החברה לממש או לאכוף כל זכות או הוראה מתנאי שירות אלה אינם מהווים ויתור על זכות או הוראה כאמור.

תנאי שירות אלה וכל מדיניות וכללי הפעלה שפורסמו על ידינו באתר זה או ביחס לשירות מהווים את ההסכם וההבנה ביננו לבינך וקובעים את השימוש שלך בשירות, תוך החלפת כל הסכמים, תקשורת והצעות קודמות או זמניות, בין בעל פה ובין בכתב, בינך לבינינו (כולל, אך לא רק, כל גרסאות קודמות של תנאי השירות).

כל עמימות בפרשנות של תנאי שירות אלה לא תפורש כנגד הצד המנסח.

 

סעיף 18 - החוק הממשלתי

תנאים והגבלות אלה וכל הסכמים נפרדים לפיהם אנו מספקים לך שירותים יחולו על ידי ויפורשו בהתאם לחוקי ישראל.

 

סעיף 19 - שינויים בתנאי השירות

אתה יכול לבדוק את הגרסה העדכנית ביותר של תנאי השירות בכל עת בדף זה.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לעדכן, לשנות או להחליף כל חלק מתנאי השירות הללו על ידי פרסום עדכונים ושינויים באתר האינטרנט שלנו. באחריותך לבדוק באתר האינטרנט שלנו מעת לעת שינויים. המשך השימוש שלך או בגישה לאתר שלנו או לשירות בעקבות פרסום כל שינוי בתנאי שירות אלה מהווה הסכמה לשינויים אלה.

 

סעיף 20 - מידע ליצירת קשר

שאלות על תנאי השירות יש לשלוח אלינו במייל cservice@orot.biz

תקנון האתר

סקירה כללית

אתר זה מופעל על ידי ח. שלום בע"מ. ברחבי האתר, המונחים "החברה",  "האתר", "אנחנו", "שלנו" מתייחסים לח. שלום בע"מ. ח. שלום בע"מ מציעה אתר זה, כולל כל המידע, הכלים והשירותים. האתר העומד לרשותך עבורך המשתמש, מותנה בקבלתך כל התנאים, המדיניות וההודעות המפורטים כאן.

בביקור באתר שלנו ו / או ברכישה של משהו מאיתנו, אתה מסכים להיות מחויב לתנאים ולהגבלות הבאים ("תנאי השירות", "תנאים"), כולל אותם תנאים ומדיניות נוספים המוזכרים כאן ו / או זמינה באמצעות היפר-קישור. תנאי שירות אלה חלים על כל המשתמשים באתר, לרבות משתמשים שהם מבקרים, ספקים, לקוחות, סוחרים ו / או תורמים לתוכן.

אנא קרא בעיון את תנאי השירות הללו לפני שאתה נכנס לאתר האינטרנט שלנו או משתמש בו. על ידי כניסה או שימוש כלשהו באתר כלשהו, ​​אתה מסכים להיות מחויב לתנאי שירות אלה. אם אינך מסכים לכל התנאים וההגבלות בהסכם זה, אינך רשאי לגשת לאתר או להשתמש בשירותים כלשהם. אם תנאי שירות אלה נחשבים כהצעה, ההסכמה מוגבלת במפורש לתנאי שירות אלה.

כל תכונות וכלים חדשים אשר יתווספו לחנות הנוכחית יהיו כפופים גם לתנאי השירות. אתה יכול לבדוק את הגרסה העדכנית ביותר של תנאי השירות בכל עת בדף זה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן, לשנות או להחליף חלק כלשהו מתנאי שירות אלה על ידי פרסום עדכונים ו / או שינויים באתר שלנו. באחריותך לבדוק בדף זה מעת לעת שינויים. המשך השימוש שלך באתר או בגישה אליו בעקבות פרסום כל שינוי מהווה הסכמה לשינויים אלה.

החנות שלנו מתארחת ב- WIX Inc. הם מספקים לנו את פלטפורמת המסחר האלקטרוני המקוון המאפשרת לנו למכור לך את המוצרים והשירותים שלנו.

מטעמי נוחות המידע מנוסח בלשון זכר אך הוא תקף ל גברים ונשים כאחד.

 

סעיף 1 - תנאי חנות מקוונים

בהסכמת לתנאי שירות אלה אתה מצהיר שאתה לפחות בגיל בגרות במדינתך או מחוז מגוריך, או שאתה בגיל בגרות במדינתך או מחוז מגוריך ונתת לנו את הסכמתך לאפשר לכל אחד מהקטינים התלויים בך להשתמש באתר זה.

אינך רשאי להשתמש במוצרינו למטרה בלתי חוקית או בלתי מורשית ואף אינך רשאי להפר כל חוקים בתחום שיפוטך (לרבות אך לא מוגבלים לחוקי זכויות יוצרים).

אסור להעביר דרך האתר תוכנות זדוניות, סוסים טרויאנים, תולעים, וירוסים או קוד בעל אופי הרסני.

הפרה של אחד מהתנאים תביא לסיום מיידי של השירותים שלך.

 

סעיף 2 - תנאים כלליים

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לסרב לתת שירות למישהו מכל סיבה שהיא ובכל עת.

אתה מבין שהתוכן שלך (לא כולל מידע על כרטיסי אשראי), עשוי להיות מועבר ללא מוצפן וכרוך בשידורים ברשתות שונות ועובר שינויים על מנת להתאים ולהתאים לדרישות הטכניות של רשתות או התקנים.

מידע על כרטיסי אשראי מוצפן תמיד במהלך העברה דרך רשתות.

אתה מסכים לא לשכפל, לשכפל, להעתיק, למכור, למכור מחדש או לנצל חלק כלשהו מהשירות, שימוש בשירות או גישה לשירות או כל איש קשר באתר שדרכו ניתן השירות, ללא אישור מפורש בכתב מאתנו .

הכותרות המשמשות בהסכם זה נכללות מטעמי נוחות בלבד ולא יגבילו או ישפיעו אחרת על תנאים אלה.

 

סעיף 3 - דיוק, השלמות וזמן המידע

איננו אחראים אם מידע המוצג באתר זה אינו מדויק, מלא או עדכני. החומר באתר זה מסופק למידע כללי בלבד ואין להסתמך עליו או להשתמש בו כבסיס היחיד לקבלת החלטות מבלי להתייעץ עם מקורות מידע נוספים, מדויקים יותר, שלמים יותר או מתוזמנים יותר. כל הסתמכות על החומר באתר זה הינה על אחריותך בלבד.

אתר זה עשוי להכיל מידע היסטורי מסוים. מידע היסטורי, בהכרח, אינו עדכני ומסופק לעיונך בלבד. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את תוכנו של אתר זה בכל עת, אך איננו מחויבים לעדכן מידע כלשהו באתרנו. אתה מסכים כי באחריותך להתעדכן בשינויים באתר שלנו.

 

סעיף 4 - שינויים בשירות ובמחירים

מחירי המוצרים שלנו עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות בכל עת לשנות או להפסיק את השירות (או כל חלק או תוכן ממנו) ללא הודעה מוקדמת בכל עת.

אנו לא נהיה אחראים כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו בכל שינוי, שינוי מחיר, השעיה או הפסקת השירות.

 

סעיף 5 - מוצרים או שירותים

מוצרים ושירותים מסוימים עשויים להיות זמינים באופן מקוון באופן בלעדי דרך האתר. מוצרים ושירותים אלה עשויים להכיל כמויות מוגבלות וכפופים להחזר או להחלפה רק על פי מדיניות ההחזרה שלנו.

עשינו מאמץ כדי להציג בצורה מדויקת ככל האפשר את הצבעים והתמונות של המוצרים שלנו המופיעים בחנות. איננו יכולים להבטיח שתצוגת צג המחשב שלך בצבע כלשהו תהיה מדויקת.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות, אך איננו מחויבים, להגביל את מכירות המוצרים והשירותים שלנו לכל אדם, אזור גאוגרפי או תחום שיפוט. אנו עשויים לממש זכות זו בכל מקרה לגופו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להגביל את הכמויות של כל המוצרים והשירותים שאנו מציעים. כל התיאורים של מוצרים או תמחור מוצרים עשויים להשתנות בכל עת ללא הודעה מוקדמת, על פי שיקול דעתנו הבלעדי. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להפסיק כל מוצר בכל עת. כל הצעה למוצר או שירות כלשהו המוצעים באתר זה בטלה במקומות בהם היא אסורה.

איננו מתחייבים כי איכות המוצרים, השירותים, המידע או החומר האחר שנרכש או הושג על ידך יתאים לציפיות שלך, אנו נעשה מאמץ כי כל הטעויות בשירות יתוקנו אך איננו מתחייבים על כך.

 

סעיף 6 - דיוק מידע על חיוב וחשבונות

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לסרב לכל הזמנה שתבצע אצלנו. אנו רשאים, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, להגביל או לבטל כמויות שנרכשו לאדם, למשק בית או להזמנה. מגבלות אלה עשויות לכלול הזמנות שמוקמות על ידי אותו חשבון לקוח או תחת אותו חשבון, אותו כרטיס אשראי ו / או הזמנות המשתמשות באותה כתובת חיוב ו / או משלוח. במקרה שנעשה שינוי או ביטול הזמנה, אנו עשויים לנסות להודיע ​​לך על ידי יצירת קשר עם כתובת הדואר האלקטרוני ו / או החיוב / מספר הטלפון שנמסר בעת ביצוע ההזמנה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להגביל או לאסור רכישות, שלפי שיקול דעתנו הבלעדי נראה כי הן מבוצעות על ידי סוחרים, משווקים או מפיצים.

אתה מסכים לספק מידע רכישה וחשבון עדכני, מלא ומדויק עבור כל הרכישות שבוצעו בחנות שלנו. אתה מסכים לעדכן מייד את חשבונך ומידע אחר, כולל כתובת הדוא"ל שלך ומספרי כרטיסי האשראי ותאריכי התפוגה, כך שנוכל להשלים את העסקאות שלך וליצור איתך קשר לפי הצורך.

לפרטים נוספים, עיין במדיניות ההחזרות שלנו.

 

סעיף 7 - כלים אופציונליים

אנו עשויים לספק לך גישה לכלים של צד שלישי עליהם אנו לא מפקחים על שום בקרה או קלט.

אתה מאשר ומסכים כי אנו מספקים גישה לכלים כאלה "כפי שהם" ו"לפי זמינותם" ללא כל אחריות, מצג או תנאי מכל סוג וללא כל אישור. לא תהיה לנו כל אחריות הנובעת או קשורה לשימוש שלך בכלי צד שלישי אופציונליים.

כל שימוש על ידך בכלים אופציונליים המוצעים באמצעות האתר הינם על אחריותך בלבד ועל פי שיקול דעתך, ועליך לוודא שאתה מכיר את התנאים המסופקים ספקי צד ג' הרלוונטיים ומאושרים על ידם.

אנו עשויים גם בעתיד להציע שירותים ו / או תכונות חדשים דרך האתר (כולל פרסום כלים ומשאבים חדשים). תכונות ו / או שירותים חדשים כאלה יהיו כפופים גם לתנאי שירות אלה.

 

סעיף 8 - קישורים לצד שלישי

תוכן, מוצרים ושירותים מסוימים הזמינים דרך השירות שלנו עשויים לכלול חומרים של צדדים שלישיים.

קישורי צד ג' באתר זה עשויים להפנות אותך לאתרי צד ג' שאינם קשורים אלינו. אנו לא אחראים לבחינה או הערכה של התוכן או הדיוק ואנחנו לא מתחייבים ולא תהיה לנו אחריות או אחריות כלשהי לחומרים או אתרים של צד שלישי כלשהו, ​​או לכל חומר, מוצרים ושירותים אחרים של צדדים שלישים.

איננו אחראים לכל נזק או נזק הקשור לרכישה או שימוש בסחורות, שירותים, משאבים, תוכן או כל עסקאות אחרות שנעשו בקשר לאתרי צד שלישי כלשהם. אנא עיין בזהירות במדיניות הצד השלישי ובנהליו וודא שאתה מבין אותם לפני שאתה מבצע עסקה כלשהי. יש להפנות תלונות, טענות, חששות או שאלות בנוגע למוצרי צד ג 'לצד שלישי.

 

סעיף 9 – זכויות יוצרים

אם, על פי בקשתנו, אתה שולח הודעות עם רעיונות מסוימים או ללא בקשה מאיתנו אתה שולח רעיונות יצירתיים, הצעות, תכניות או חומרים אחרים, בין אם באינטרנט, בדואר אלקטרוני, בדואר או בכל דרך אחרת (באופן כללי - 'הערות'), אתה מסכים כי אנו רשאים, בכל עת, ללא הגבלה, לערוך, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לתרגם ולהשתמש בכל אמצעי אחר בכל הערה שתעביר אלינו. ואיננו מחויבים לשמור על הערות כלשהן מאובטחות, לשלם פיצוי עבור ההערה ו/או להגיב לתגובות.

אנו עשויים, אך איננו מחויבים, לפקח, לערוך או להסיר תכנים שאנו קובעים לפי שיקול דעתנו הבלעדי, אינם חוקיים, פוגעניים, מאיימים, בעלי לשון הרע, משמיצים, פורנוגרפיים, מגונים או מתנגדים בדרך אחרת או מפרים את הקניין הרוחני של גורם כלשהו או תנאי שירות אלה .

אתה מסכים כי הערותיך לא יפגעו בזכות כלשהי של צד ג 'כלשהו, ​​לרבות זכויות יוצרים, סימנים מסחריים, פרטיות, אישיות או זכות אישית או קניינית אחרת. עוד אתה מסכים כי התגובות שלך לא יכילו חומר עלילתי או לא חוקי, פוגע או מגונה, או יכיל וירוס מחשב או תוכנות זדוניות אחרות שיכולות להשפיע בדרך כלשהי על פעולת השירות או כל אתר קשור. אינך רשאי להשתמש בכתובת דואר אלקטרוני שגויה, להעמיד פנים שאתה מישהו שאינו עצמך, או להטעות אותנו או צדדים שלישיים באשר למקור ההערות. אתה אחראי באופן בלעדי לכל התגובות שתשלח ולדיוק שלהן. אנו לא לוקחים אחריות ואיננו נושאים באחריות לתגובות שפורסמו על ידך או על ידי צד שלישי כלשהו.